sơ cứu thoát hiểm đúng cách

Khi gặp sự cố nhất định phải biết những cách sơ cứu cơ bản này

Ngoài việc đảm bảo nguyên tắc khi đặt garô là lộ ra ngoài (không để bị quần áo che), chuyển nhanh người bị garô về