kỹ năng sống sót

Bạn đã trang bị những kỹ năng sống sót, an toàn dưới nước này chưa

Kỹ năng sông xót an toàn khi dòng nước rút hoặc dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ phía bờ hướng